2. hodina - Premenné


 1. Spusti Python a nechaj ho vypočítať, čomu sa rovná (123 + 456) * 789.


 1. V matematike si zvykol označovať hodnoty písmenkami, napríklad dĺžka strany štvorca a = 100. Takto to môžeš urobiť aj v Pythone. Vyskúšaj napísať:

  >>> a = 100      # stlač Enter
  

  Ak je to bez chyby a nič sa nevypísalo, je to správne. Python si vyrobil premennú s menom a, pritom si zapamätal, že má hodnotu 100. Budeme to znázorňovať takto pomocou krabičiek:

  _images/02_01.png

 1. Skús teraz napísať iba:

  >>> a             # stlač Enter
  

  Uvidíš, akú hodnotu si Python pamätá v premennej a.


 1. Vyskúšaj vyrobiť a nastaviť aj iné premenné:

  >>> vyska = 167
  >>> cena = 22 + 7
  

  Takto ich znázorníme:

  _images/02_02.png

 1. Skontroluj, že premenné s menami vyska, cena majú správne hodnoty.


Premenná

Premenná funguje podobne, ako pamäť kalkulačky (tlačidlo M) – do nej si vieme uložiť jednu hodnotu a túto neskôr použiť v ďalších výpočtoch. V Pythone si môžeš vytvoriť ľubovoľný počet takýchto „pamätí“.


 1. Skús napísať:

  >>> vek        # stlač Enter
  

  Keďže premenná vek neexistuje, vypíše sa niekoľko riadkov – dôležitý je posledný riadok:

  Traceback (most recent call last):
   File "<pyshell#0>", line 1, in <module>
    vek
  NameError: name 'vek' is not defined   ... neexistuje premenná vek
  

 1. Premenné môžeš použiť aj matematických zápisoch a Python nám namiesto mena premennej dosadí jej hodnotu. Vyskúšaj zápisy:

  >>> 190 – vyska
  >>> 3 * cena + 10
  >>> cena + vyska
  

 1. Premennej môžeme zmeniť jej obsah – vyskúšaj:

  >>> cena = 5 * 11
  

  Momentálny stav pamäti by sme mohli zakresliť takto – všimni si, že sa zmenila premenná cena:


 1. Zmeň hodnotu premennej vyska tak, aby v nej bola tvoja výška. Presvedč sa, že sa tak stalo.


 1. Skús aj takého príkazy – čo vykonajú?

  >>> obsah = a * a
  >>> obsah
  >>> a = 1
  >>> obsah
  

  Znázorni obsah premenných.


Priraďovací príkaz

Priraďovací príkaz taký zápis, v ktorom sa pred znakom = nachádza nejaké meno premennej a za znakom = je hodnota, ktorú treba do tejto premennej uložiť:

meno = hodnota

Ak je hodnotou aritmetický výraz, tak sa najprv vyhodnotí a až potom priradí (nastaví) do premennej.


 1. Priraď do premennej zmrzlina cenu jednej zmrzliny (napríklad 1.2 euro). Do premennej pocet priraď kamarátov, ktorým chceš kúpiť po jednej zmrzline. Zostav príkaz priradenia bez čísel, ktorým sa do tretej premennej zaplatit priradí celková suma, ktorú zaplatíš. Presvedč sa, že to počítač dobre vypočítal.


 1. Priraď do premenných dlzka, sirka a hlbka rozmery školského bazénu v centimetroch (napríklad s hodnotami dlzka=2500, sirka=1000, hlbka=180). Zostav príkaz priradenia:

  1. ktorým sa priradí do premennej litre, koľko litrov vody treba na napustenie celého bazéna,

  2. do premennej objem priraďte, koľko je to kubických metrov.


 1. Zapíš takýto výpočet:

  • do premennej x priraď nejakú hodnotu

  • zobraz hodnotu výrazu: x pripočítaj 1, výsledok vynásob 2, opäť k výsledku pripočítaj 1 a vynásob 2 a do tretice opäť k výsledku pripočítaj 1 a vynásob 2.

  Napríklad, pre x rovné 5, by si mal dostať výsledok 54.


 1. V matematike sa počíta faktoriál nejakého čísla n ako súčin čísel od 1 do n. Napríklad 4 faktoriál je súčin čísel 1 * 2 * 3 * 4. Do premennej faktorial10 priraď hodnotu 10 faktoriál (súčin čísel od 1 do 10).


 1. Vyskúšaj a všimni si mená premenných, znázorni ich pomocou krabičiek:

  >>> strana_stvorca = 150
  >>> obvod_stvorca = 4 * strana_stvorca
  >>> obsah_stvorca = strana_stvorca * strana_stvorca
  

Meno premennej

Premenným môžeš dať takmer ľubovoľné meno zostavené z písmen, číslic a podčiarkovníkov. Nesmie však začínať číslicou, nemôže obsahovať medzeru ani iné špeciálne znaky (bodky, plus, mínus atď).


 1. V matematike zapisujeme obsah kruhu πr2 a obvod kruhu ako 2πr. Skús podobne, ako v príklade 15, nazvať premenné pre polomer, obsah aj obvod kruhu dlhšími menami a priraď do nich správne výrazy. Vyrob si aj premennú pi s hodnotou 3.14.


 1. Povedz, ktoré z týchto mien môžu alebo nemôžu byť premennými a vyskúšaj do nich niečo priradiť:

  kuk
  Ahoj!
  1.A
  prva_trieda
  cierno-biele
  OK
  o0o0o0o
  asdf
  výška
  počet ľudí
  trieda(3)